Home Bài Viết Robot giao dịch là một thương nhân thực sự hay chỉ là con mồi mà thị trường đang nuôi.